E-mail support@bostadsdeal.se. Telefon: 08-52 50 38 38

Öppna dörren till din nya bostad via Bostadsdeal.se

Villkor för Bostadsdeal.se & Bostadsfinder.se

Det är alltid gratis att registrera sig. Du kan därefter välja att uppgradera till Guldanvändare, om du vill ha speciella fördelar. Om du har frågor eller problem kan du alltid få snabb, personlig betjäning genom att skriva till support@bostadsdeal.se

1. Allmänt
1.1
Dessa villkor och andra tilläggsvillkor som det hänvisas till i dessa villkor eller som tillhandahålls på följande webbplatser, härefter gemensamt benämnda ”Villkor”, gäller vid användningen av följande webbplatser: www.bostadsdeal.semed tillhörande undersidor, härefter antingen var för sig eller tillsammans benämnda ”Portalen”. Villkoren gäller vid användning av Portalen och gäller mellan Bostadsdeal ApS: Rentbuyestate.com Sweden ApS, Mynstersvej, 1827 Frederiksberg C, Danmark org. nr 34625395, och varje användare. Med en ”Användare” avses en person som registrerar ett konto på Portalen eller som inhämtar kontaktinformation från en annons på Portalen.
1.2
Genom Portalen levererar Bostadsdeal ApS en service, där hyresvärdar, hyresgäster, säljare och köpare av bostäder kan komma i direkt, snabb och dynamisk kontakt med varandra. Som utgångspunkt är användning av Portalen gratis men Användarna har möjlighet att köpa till abonnemang, vilka ger en mängd fördelar.

2. Registrering, cookies och e-post
2.1
Vid registrering av ett konto på Portalen eller vid inhämtande av kontaktinformation från en Användare av Portalen så accepterar Användaren Villkoren.
2.2
Erbjudanden om nya bostäder eller bostadssökande via e-post utgör en integrerad del av Portalens service och Portalen kan praktiskt taget inte användas på ett värdeskapande och ett meningsfullt sätt utan att Användaren tar emot e-post. Vid registrering av ett konto på Portalen så accepterar användaren därför att ta emot e-postmeddelanden från Portalen, inklusive servicemail, nyhetsbrev samt e-post med information om relevanta bostäder, hyresvärdar/säljare eller hyresgäster/köpare. Mottagande av e-post kan enkelt och selektivt avanmälas genom att klicka på den tillhörande länken som kommer med det skickade e-postmeddelandet.
2.3
Vid registrering av ett konto accepterar du att Portalen använder cookies, enligt villkoren för användning av cookies angivna på Portalen, vars avsikt är att optimera Användarens upplevelse av Portalen. För det fall Användarens browser inte accepterar cookies så kan Portalen endast användas i begränsad utsträckning. Användaren kan alltid ta bort de cookies som sparats på Användarens dator i samband med användning av Portalen. Se en detaljerad beskrivning av vår cookiepolicy här.
2.4
När ett användarkonto upprättas skapas ett automatiskt genererat lösenord som du alltid kan hämta genom att använda funktionen ”Glömt lösenord” på www.bostadsdeal.se
2.5
Vid registrering av ett konto får Användaren tillgång till tipsa-en-vän-funktionen, varigenom Användaren, genom Portalen, kan tipsa andra om Portalen genom att skicka e-postmeddelanden. Användaren får endast tipsa de personer som Användaren känner och Användaren är ensamt ansvarig för att mottagaren accepterar mottagandet av sådana e-postmeddelanden.
2.6
Användaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om vid var tid gällande Villkor för Portalen och Användaren accepterar att Bostadsdeal ApS har rätt till att ändra Villkoren med 30 kalenderdagars varsel. Bostadsdeal ApS upplyser om väsentliga kommersiella ändringar. Sådan information kan ses på Användarens konto, när användaren loggar in.
2.7
Användaren har rätt att när som helst avregistrera sitt användarkonto på Portalen. Abonnemang för ett avregistrerat användarkonto förnyas inte längre automatiskt och användaren kommer inte att debiteras för fler abonnemangsperioder. Redan betald abonnemangsperiod återbetalas inte.

3. Särskilt för bostadsköpare och hyresgäster
3.1
Enbart personer som är intresserade av att hitta en ny bostad i Sverige har rätt att hämta information om bostäder eller registrera sig på Portalen. Användaren ska säkerställa att innehållet i en sökannons är rättvisande och sanningsenligt och det är inte tillåtet att skriva kontaktinformation, inklusive telefonnummer, e-postadress och internetadress, i en sökannons. Användaren är införstådd med att uppladdat material kan visas på andra relaterade portaler, häribland på Portalens systerportal Hyresbostad.se, eller hos samarbetspartners. Tjänsten görs tillgänglig för konsumenter som är bosatta i Sverige. Om användaren vill använda tjänsten på uppdrag av ett företag, eller om användaren inte är bosatt i Sverige, ska användaren skicka e-post till den e-postadress som anges på Portalen kontaktsida. Användaren ska omedelbart efter det att bostadssökningen inte längre är aktuell, och senast inom två dagar, avaktivera annonsen. Överträdelse av denna punkt innebär omedelbart avstängning av Användarens konto och att Användarens annonser tas bort.
3.2
Vid registrering som köpare eller hyresgäst är Användaren skyldig att publicera en annons som innehåller en beskrivning av den önskade bostaden inom tre arbetsdagar från registreringsdagen.
3.3
Det är alltid kostnadsfritt för köpare och hyresgäster att registrera ett konto, en sökagent och en sökannons på Portalen. Det är också kostnadsfritt för hyresgäst och köpare att ta kontakt med de hyresvärdar eller säljare som har friköpt en eller flera av deras annonser på Portalen. Därutöver kan hyresgäster och köpare välja att uppgradera till tjänsten Guldanvändare, som primärt ger en framhävd bostadssökarannons som är placerad i toppen av sökreslutaten samt en rad extra fördelar som optimerar dina möjligheter för att hitta bostad.
3.4
Vid registrering som bostadssökande accepterar användaren att användarens kontaktinformation och annonser, på olika dynamiska sätt, delas me de användare som använder Portalen, och att dessa användare får kontakta användaren via mail eller telefon angående användarens konkreta önskemål i bostadssökningen.

4. Särskilt för bostadssäljare och hyresvärdar
4.1
Vid registrering av ett konto som säljare eller hyresvärd åtar sig Användaren att efter bästa förmåga erbjuda potentiella köpare och hyresgäster bostäder som matchar köparens eller hyresgästens önskemål och behov, såsom de anges i sökannonsen på Portalen.
4.2
Enbart säljare av bostäder och hyresvärdar, fastighetsmäklare och advokater som representerar säljare av en bostad eller en hyresvärd får registrera ett konto på Portalen. Användare får endast annonsera om att hyra ut eller sälja en bostad som de har rätt att sälja eller hyra ut eller som de själva innehar äganderätt till.
4.3
Hyresvärden och säljaren ansvarar till fullo för att informationen i deras annonser är riktig och sanningsenlig. Hyresvärden och säljaren ansvarar för att de innehar nödvändiga immateriella rättigheter till allt material som laddas upp på Portalen. Hyresvärden och säljaren är införstådda med att material som laddas upp också kan komma att visas på andra relaterade portaler, häribland på Portalens systerportal Hyresbostad.se, eller hos samarbetspartners. Annonsen får inte innehålla kontaktinformation, inklusive telefonnummer, e-postadresser, internetadresser samt övriga kontaktuppgifter. Överträdelse av denna punkt innebär omedelbar avstängning av Användarens konto och att Användarens annonser tas bort. Användaren måste avaktivera sina annonser omedelbart, och senast inom en vardag, efter att bostaden är såld eller uthyrd.
4.4
Vid utskick av erbjudande och annan kommunikation med potentiella hyresgäster eller köpare är säljare eller hyresvärd förpliktigade att försäkra sig om att ingen kontaktinformation till andra Användare är tillgänglig för mottagaren av erbjudandet eller kommunikationen. Det är heller inte tillåtet att kontakta flera Användare med samma e-post, om Användarna på sätt får kännedom om varandras e-postadresser.
4.5
Det är kostnadsfritt för säljare och hyresvärd att registrera ett konto, en sökagent eller en annons på Portalen. Härutöver kan man som hyresvärd eller säljare välja att uppgradera sig till Guldanvändare, Guldanvändare+ eller Guldanvändare++, vilka ger olika förmåner, inklusive åtkomst till hyresgäst- och köparkatalogen på Portalen, samt gratis tillgång till kontaktinformation för sin egen annons, betoning av sin annons eller en topplacering av sin annons i sökresultaten.
4.6
Vid registrering som hyresvärd/säljare accepterar användaren att användarens kontaktinformation och annonser, på olika dynamiska sätt, delas me de användare som använder Portalen, och att dessa användare får kontakta användaren via mail eller telefon angående användarens bostäder.

5. Ansvarsbegränsning
5.1
Portalen är en annonsplattform med användargenererat innehåll, där hyresgäster, köpare, hyresvärdar och säljare publicerar annonser med bostadserbjudanden och bostadsönskemål. Portalen är enbart en förmedlare (mellanhand) av innehållet på Portalen och kontrollerar inte riktigheten i innehållet i den information som lämnas av Användarna. Användare ansvarar för att innehållet i de annonser de publicerar inte strider mot lagar och regler eller att det inte kränker immateriella rättigheter. Användaren är personligt ansvarig för den information denne publicerar på Portalen. Portalen friskriver sig från allt ansvar för avtal som ingås direkt, eller andra mellanhavanden, mellan Användarna. Användaren åtar sig att hålla Portalen skadeslöst mot krav på ersättning pga. användargenererat innehåll eller pga. att Användaren i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag samt vid intrång i immateriella rättigheter
5.2
Portalen har rätt till, men ingen skyldighet, att granska av Användaren uppladdat material. Av Användaren uppladdat material får inte innehålla material som kan uppfattas som kränkande eller väcka anstöt eller som står i strid med lag. Portalen förbehåller sig rätten att ta bort material som enligt Portalens skäliga bedömning inte uppfyller dessa Villkor.
5.3
Portalen garanterar inte att tjänsterna som tillhandahålls av Portalen ständigt är tillgängliga. Utöver otillgänglighet pga underhåll kan det förekomma mer eller mindre omfattande driftstörningar vilket påverkar tillgänglighet och funktion. Portalen ansvarar inte på något sätt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatserna eller dess innehåll.
5.4
Portalens ansvar för tjänsterna som regleras av Villkoren inskränker sig till tekniska fel som beror på Portalens oaktsamhet och ersättningen uppgår till högst annonskostnaden.
5.5
Portalen ansvarar inte för i vilken utsträckning som kontakter mellan Användare förmedlade genom Portalen leder till att avtal ingås mellan Användare.
5.6
I de fall Portalen hämtar information direkt från en hyresvärds webbplats, eller annan tredje parts webbplats, ansvarar inte Portalen för att informationen som hämtats från webbplatsen är korrekt.

6. Immateriella rättigheter
6.1
Allt material på Portalen, är skyddat av immateriella rättigheter. Om inte annat anges innehar Portalen rättigheterna eller nyttjanderätten till sådant material.
6.2
Användare får skriva ut enskilda sidor från Portalens webbsida för enskilt bruk men får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information sådan information utan föregående skriftligt tillstånd från Portalen.
6.3
Genom publicering av material på Portalen accepterar Användaren användning av materialet i enlighet med dessa Villkor.

7. Personuppgiftspolicy
7.1
Säkerhet och personuppgifter: Portalen har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda Användarens personuppgifter och hanterar sådana uppgifter i enlighet med dansk lagstiftning. Du kan nedan se hur Portalen inhämtar och använder personuppgifter som Portalen är personuppgiftsansvarige för. Med ”personuppgifter” avses information som kan hänföras till dig eller andra.Portalens tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser och tjänster med egna personuppgiftspolicies, och Portalen är inte ansvarig för personuppgiftsbehandling som utförs av sådan tredje man.
7.2
Inhämtande av information: Portalen inhämtar personuppgifter och annan information när Användaren (i) öppnar ett konto, (ii) gör ett köp eller använder Portalens tjänster eller på något annat sätt interagerar med Portalen och (iii) lämnar recensioner på recensionswebbplatser, som exempelvis Trustpilot.(i) När Användaren öppnar ett konto, genomför ett köp, begär en tjänst eller liknande ber Portalen om information, så som namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, användarnamn, lösenord, feedback, kreditkortsinformation och annonsinnehåll m.m.(ii) När Användaren använder Portalens tjänster, skapar Portalens webbserver en loggbok över Användarens besök, med information om exempelvis IP-adress, åtkomsttid, de webbsidor som länkats från, de webbsidor som besöks, de funktioner som används, innehållet på de webbplatser som besöks etc.(iii) Om Användaren recenserar Portalen på andra recensionswebbplatser kan Portalen inhämta sådana recensioner i marknadsföringssyfte.Portalen lagrar även information om Användarens samtycke, inställningar och rekommendationer för exempelvis marknadsföring och delning av personuppgifter.Vad gäller köp lagrar Portalen information om Användarens transaktioner, leverans av tjänster, betalningsinformation, Användarens meddelanden och andra interaktioner med Portalen.
7.3
Behandling av personuppgifter: Portalen kan behandla Användarens personuppgifter i följande syften. Ett eller flera syften kan gälla samtidigt: 1: Tillhandahållande av tjänster. Portalen kan använda Användarens personuppgifter i syfte att tillhandahålla Användaren med Portalens tjänster, behandla Användarens begäran, säkerställa funktionalitet och säkerhet avseende Portalens tjänster, eller när det i övrigt behövs för att uppfylla Användarens avtal med Portalen, för att identifiera Användaren och för att förhindra och utreda missbruk av Portalen. 2: Utveckling och förbättring av Portalen. Användarens personuppgifter kan användas i samband med utvecklingen och administreringen av Portalens tjänster, försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter inklusive statistiska ändamål. 3: Kommunikation med Användaren. Portalen kan använda Användarens personuppgifter för att kommunicera med Användaren, exempelvis genom att informera Användaren att Portalens tjänster har ändrats eller för att kontakta Användaren i samband med kundservice. 4: Marknadsföring och rekommendationer. Om Användaren har lämnat samtycke därtill kan Portalen använda Användarens personuppgifter för direkt marknadsföring, inkluderande att informera Användaren om nya funktioner och liknande från Portalen.Portalen behandlar bara personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för de ovan beskrivna syftena. Portalen inhämtar, behandlar och lagrar även de personuppgifter som krävs för var och en av ovanstående syften. När Användarens personuppgifter inte längre är nödvändiga för Portalens inhämtande, behandling och lagring kommer Portalen ta bort Användarens personuppgifter.
7.4
Delning av personuppgifter: Portalen delar dina personuppgifter med de sidor som tillhör Portalen (dvs. www.bostadsdeal.se och tillhörande undersidor). Utöver detta kommer Portalen inte att sprida dina personuppgifter, om det inte uttryckligen framgår av följande:Ditt samtycke och delning av information på Portalen. Portalens tjänster förser Användaren med möjligheten att dela Användarens personuppgifter med andra som använder Portalens tjänster. Det ska därför noggrant övervägas vilka personuppgifter Användaren gör tillgängliga för andra användare.
7.5
Skydd för personuppgifter: Portalen upprätthåller de interna riktlinjerna genom ett lämpligt urval av aktiviteter, som exempelvis proaktiv och reaktiv riskhantering, säkerhets- och dataskyddsteknik och bedömningar. Portalen vidtar även lämpliga åtgärder för att hantera online-säkerhet, fysisk säkerhet, risken för dataförlust och andra risker med hänsyn till riskerna i samband med personuppgiftsbehandling samt arten av de uppgifter som ska skyddas. Portalen begränsar också tillgången till våra databaser som innehåller personuppgifter till behöriga personer som har ett legitimt behov av tillgången till sådana uppgifter.
7.6
Användarens rättigheter: Användaren har alltid rätt att veta vilka personuppgifter som Portalen har om Användaren. Användaren har även rätt att få sådana personuppgifter uppdaterade eller raderade. Användaren har rätt att välja bort direkt marknadsföring och att begära att Portalen slutar använda personuppgifter för marknadsföring. Observera att även om marknadsföring och andra former av kommunikation från Portalen väljs bort kan Portalen fortfarande skicka servicemeddelanden. I vissa situationer kan Användarens önskan att radera personuppgifter innebära att Portalen inte längre kan tillhandahålla tjänster till Användaren.
7.7
Personuppgiftsansvarig: Bostadsdeal.se: Rentbuyestate.com Sweden ApS, Mynstersvej, 1827 Frederiksberg C, Danmark org. nr 34625395, är personuppgiftsansvarig för Användarens personuppgifter. Du kan också kontakta personuppgiftsansvarige via e-post på support@bostadsdeal.se
7.8
Klagomål angående personuppgifter: Om du är missnöjd med Portalens behandling av dina personuppgifter kan du klaga till den danska dataskyddsmyndigheten: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Köpenhamn K.

8. Betalning
8.1
Alla köp på Portalen sker online och alla priser anges inklusive mervärdesskatt. Betalning sker online med hjälp av ett stort utbud av kontokort, såsom Visa kort, MasterCard m.m.
8.2
Det är möjligt att uppgradera till tjänsten Guldanvändare och få ta del av unik service. Alla produkter på Portalen är i abonnemangsform och förnyas automatiskt genom att pengar dras eller betalas från Användarens konto när en given abonnemangsperiod löper ut (om transaktionen inte kan genomföras prövas den igen i 30 dagar för att säkra leverering av användarens beställda produkt). Denna tjänst säkrar att användarens tillgång som Guldanvändare inte stoppas oavsiktligt, utan att användaren själv önskar att avsluta status som Guldanvändare och företar en aktiv handling för att avsluta abonnemanget. Det finns ingen ytterligare bindning. Om användarens betalningskort löper ut eller spärras kommer abonnemanget utlöpa när den aktualla perioden är slut. Abonnemanget som Guldanvändare kan stoppas på sidan ”Tillgångsstatus” som ses när användaren är inloggad på sin profil. Tryck på länken ”Din profil” överst på Bostadsdeal.se, och tryck därefter på fliken ”Fakturor” i menyn till vänster. Därefter trycker du på knappen ”Tillgångsstatus” nederst på sidan, varpå du kommer till sidan där du kan slå på eller av abonnemanget som Guldanvändare. På sidan "Fakturor" kan du även se alla fakturor. När man avslutar abonnemanget, debiteras inte längre användarens konto och tillgången till abonnemanget som Guldanvändare avslutas automatiskt när den akutella abonnemangsperioden löper ut.
8.3
Lagstadgad ångerrätt om 14 dagar gäller från och med den dag som kontot registrerades på Portalen. Dock samtycker Användaren till att ångerrätten faller bort om Användaren använder Portalen. Det kan t.ex. ske genom att kontakta en annan användare på Portalen rörande köp, hyra, försäljning eller uthyrning av en eller flera bostäder eller genom att aktivera en annons i någon form. Om Användaren vill utnyttja sin ångerrätt kan den meddela oss på följande e-postadress support@bostadsdeal.se.

9. Användarens användning och missbruk av Portalen
9.1
Missbruk av Portalen eller underlåtenhet att följa Villkoren utgör var för sig ett väsentligt avtalsbrott som ger Portalen rätt att säga upp Användarens konto och ta bort innehållet i Användarens annonser och sökannonser samt säga upp Villkoren pga. väsentligt avtalsbrott.
9.2
I de fall Användarens agerande medför förlust av data på Portalen eller på annat sätt skadar Portalen eller andra Användare så är Användaren ansvarig för att ersätta den eventuella förlusten till följd av sådant agerande. Användaren ansvarar inte för indirekt förlust, såsom utebliven vinst och förlust av intäkter. Förlust av data anses utgöra en direkt förlust. Användaren och Portalen har kommit överens om att för det fall en annan Användare än skadevållande Användare lider skada så har Portalen rätt att överlåta sitt krav mot den skadevållande Användaren till den skadelidande Användaren.
9.3
Användaren får inte dekompilera (avkoda) Portalen eller på något annat sätt försöka få tillgång till källkoden eller dokumentationen tillhörande Portalen, inklusive struktur och sammansättningen av Portalen, utöver vad som följer av normal användning.

10. Tillämplig lag och tvistelösning
10.1
Svensk lag ska gälla vid tolkning och tillämpning av dessa Villkor och andra avtal som ingås mellan Portalen och Användaren.